Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van het Stoeldopshop.nl Partner programma.

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het partner programma van Stoeldopshop.nl. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Definities

1. Stoeldopshop.nl: Datzitt h/o Stoeldop Shop. Gevestigd in Venray, Keizersveld 52, 5803AN. BTW nummer: NL817400552B01 KvK-nummer: 12064579

2. Partner: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Stoeldopshop.nl als partner is geaccepteerd om producten en informatie onder de aandacht te brengen via haar eigen verkoop- en marketingkanalen.

3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Eco-logisch.nl

Aanmelding en acceptatie

1. alle interieur inrichters, meubel- en vloerenbedrijven in Nederland en Vlaanderen kunnen zich aanmelden als partner.
2. Aanmelding tot ons partnerprogramma houdt in dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaardt en gerespecteerd.

Gebruik

1. De Partner zal de door Stoeldopshop.nl aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het partner programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2. Partners zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

· Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op webblogs
· Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
· Misleiding van derden

Prijsvoering en commissies

1. Stoeldopshop.nl behoudt zich het recht om prijzen op de website tussentijds aan te passen.
2. Stoeldopshop.nl behoudt zich het recht om commissie tarieven jaarlijks aan te passen wanneer dit noodzakelijk is.

Commissie

1. De partner maakt aanspraak op een commissie wanneer een consument een aankoop heeft gedaan doormiddel van de unieke partnerlink of unieke partner kortingscode.
2. De commissie wordt berekend over het door de klant afgerende bedrag exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3. De registratie van de aankopen zoals die bepaald is door Stoeldopshop.nl is bindend en hier zijn geen uitzonderingen mogelijk.
4. Het is  niet mogelijk om een registratie achteraf toe te kennen aan een partner wanneer een consument niet de juiste partnerlink of partner kortingscode heeft gebruikt.
5. De partner geeft Stoeldopshop.nl toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de partner zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.
6. De betaling van de commissie zal elk kwartaal plaats vinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft doorgegeven. Wanneer de commissie in een kwartaal minder dan € 100 (honderd euro) bedraagt zal de commissie worden opgespaard en niet worden uitbetaald. Betaling daarvan zal plaats vinden in het kwartaal wanneer de te betalen commissie meer dan € 100 (honderd euro) bedraagt.
7. Alle resterende commissie wordt na einde van het kalender jaar betaald. Ook wanneer de te ontvangen commissie minder dan € 100 (honderd euro) bedraagt.

Beëindiging

1. Stoeldopshop.nl is te allen tijde gerechtigd om de Partner overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Stoeldopshop.nl onder meer gerechtigd om de Partner overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
– De Partner in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
– De site van de Partner naar oordeel van Stoeldopshop.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De Partner is gerechtigd om de Partner overeenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: partners@stoeldopshop.nl
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen door Stoeldopshop.nl uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden dan bij einde van het kwartaal middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

1. Alle door de Partner aan Stoeldopshop.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
2. Alle de door Stoeldopshop.nl aan Partner verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
1. Stoeldopshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de partner of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden producten;
2. Stoeldopshop.nl draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Stoeldopshop.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De Partner is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
4. Stoeldopshop.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig
1. De Partner zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Stoeldopshop.nl
2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar commissie over te dragen aan een derde
3. Stoeldopshop.nl is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Partner zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd de Partnerovereenkomst te beëindigen. Indien de Partner niet tot beëindiging van de Partnerovereenkomst overgaat, wordt de Partner geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.